participativnibydleni.cz

Výsledky projektu

Projekt Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR je mezioborový výzkumný projekt spolufinancovaný Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR z programu Prostředí pro život, který probíhal v letech 2021–2023.

Na projektu se podílela Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (FSS MUNI), Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (SOÚ AV ČR), Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze (FA ČVUT), Arnika – Centrum pro podporu občanů a Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL).

Metodická příručka participativního bydlení

Metodická příručka v úvodu představuje společenskou relevanci rozvoje dostupných forem bydlení. Dále obsahuje konceptualizaci participativního bydlení, slovník forem bydlení z pohledu participace a také přehled aktérů. Následuje šest příkladů (best practices) ze zahraničí. Ve třetí části nabízíme sedm variant participativního bydlení z pohledu zapojení obce. Dostupná v tištěné podobě.

Manuál participativního bydlení

Manuál participativního bydlení je primárně orientován na zájemce a zájemkyně o danou formu bydlení, nicméně je relevantní i pro další aktéry – především odborníky vstupující do procesu a také zástupce samospráv či státní správy. Publikace se detailněji zaměřuje na konceptualizaci a kompas participativního bydlení. Představuje dalších 6 příkladů zahraničních projektů (best practices) a následně pak ve třetí části návod, jak realizovat projekt participativního bydlení rozdělený do devíti skupin úkolů a čtyř klíčových témat – milníků. Dostupný v tištěné podobě.

Souhrnná výzkumná zpráva

Výzkumná zpráva projektu představuje výsledky sběru a analýzy kvalitativního terénního šetření realizovaného formou participativních workshopů v partnerských městech a kvantitativního online explorativního dotazníkového šetření. Výzkumná zpráva obsahuje také výsledky dílčích analýz. V závěru jsou shrnuty zjištění a vyjádření k řešení a naplnění cílů projektu.

Policy paper: Možnosti a limity rozvoje participativního bydlení v ČR

Policy paper je primárně orientován na zástupce státní správy. Obsahuje identifikované výzvy ve vztahu k rozvoji participativního bydlení a také obecná doporučení k jejich překonání. Je tak relevantní i pro další aktéry (zástupce samospráv, odborníky, atd.). V Policy paperu jsou formulované i společenské benefity participativního bydlení a v rámci sekce výzev a doporučení diskutovány otázky rozvoje kapacit, veřejné podpory a právní forem ve vztahu k participativnímu bydlení.

Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města

Dokument zahrnuje obecná doporučení pro obce vzešlé z našeho projektu. Následuje část vyjadřující se konkrétně k situaci v jednotlivých partnerských městech. Tím, že dokument obsahuje jak doporučení obecná tak konkrétní (ve vztahu ke konkrétnímu městu), jsou využitelná pro široký okruh samospráv, nejen pro partnerské obce projektu.

Odborné články

Traces of Obduracy: Imaginaries of ‘Social Inertia’ in the Process of Introducing Collaborative Housing in the Czech Republic

V průběhu roku 2023 byl publikován článek v časopise Critical Housing Analysis, ve kterém jsme se zaměřili na teoretizaci některých ze zjištění z hlediska představ o participativním bydlení v ČR.

Online průvodce metodickými postupy participativního bydlení

Základní informace o participativním bydlení, výzkumu a metodických postupech a doporučeních jak realizovat participativní bydlení s odkazy na všechny výsledky projektu – webová stránka kombinuje audiovizuální výstupy projektu – prezentace a video výstupy ze závěrečné konference v celkové délce 70 minut .

Konference participativní bydlení

Závěrečná konference projektu proběhla 1. 12. 2023 na Fakultě architektury ČVUT v Praze.  Na konferenci jsme představili výsledky výzkumu, doporučení projektu a ukázky metodických postupů z Metodické příručky i Manuálu. Na konferenci vystoupili také zástupce MMR Vojtěch Kubát, právní expert Jan Eisenreich, starosta Trojanovic Jiří Novotný a náměstek Liberce Jiří Janďourek. Zveřejnili jsme celý videozáznam konference.

Workshop: Participativní bydlení ve městech

S ohledem na proces spolupráce v partnerských městech jsme jsme připravili workshop pro zástupce měst sdružených v Národní síti zdravých měst (diseminačního partnera projektu) v rámci sítí organizované Podzimní školy. Využili jsme možnosti spoluorganizovat blok o bydlení  (18. 10. 2023 a následně realizovat dvouhodinový workshop o participativním bydlení (19. 10. 2023). Informace a fotografie z workshopu v aktualitě na našem webu.

Sympozium: Možnosti participativního dostupného a udržitelného bydlení v ČR

Sympozium o participativním bydlení za účasti zahraničních i českých prezentujících a odborné veřejnosti v ČR proběhlo online v prosinci 2021. Více o sympoziu najdete na jeho webové stránce.