participativnibydleni.cz

O projektu

Projekt Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR, který probíhal v letech 2021–2023 byl mezioborový výzkumný projekt financovaný Technologickou agenturou České republiky a Ministerstvem životního prostředí České republiky v rámci Programu Prostředí pro život.

Na projektu se podílely Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (FSS MUNI), Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (SOÚ AV ČR), Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze (FA ČVUT), Arnika – Centrum pro podporu občanů a Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL).

Cíle a metody projektu

Projekt byl rozdělen do tří základních větví.

V prvé řadě bylo našim úkolem konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech. Navrhli jsme definici participativního bydlení, zkoumali různé dimenze participace a modely, které mohou fungovat v českém kontextu. Více o naší konceptualizaci se dozvíte v sekci CO JE PARTICIPATIVNÍ BYDLENÍ.

Vycházeli jsme přitom z mezinárodního výzkumu v oblasti tzv. kolaborativního či participativního bydlení, ze zkušeností projektů z ostatních zemí, především v Evropě a ze spolupráce s odbornicemi a odborníky z pro nás blízkých kontextů. Zorganizovali jsme online Sympozium participativního bydlení nebo Exkurze do Lipska, a Berlína a do Vídně. Účastnili jsme se konference European Network for Housing Research v Barceloně nebo letní školy IBA Research Lab ve Vídni zaměřené na produkci dostupného bydlení. Příklady konkrétních projektů v jiných evropských zemích naleznete v sekci PŘÍKLADY PB

Druhá větev byla založena na participativním akčním výzkumu. Zjišťovali jsme potřeby a zájmy aktérů bydlení v českých městech a zkoumali zda a v jaké podobě jsou ochotni upravit své dosavadní postupy v zajištění a správě bydlení ve prospěch větší spolupráce či sdílení různých aspektů bydlení. V každém z šesti partnerských měst projektu jsme realizovali série výzkumných workshopů s obyvateli, kterých se účastnilo celkem 176 lidí. Na workshopech jsme také testovali nástroje sloužící při přípravě projektů. Více o našich aktivitách v jednotlivých městech naleznete v sekci ZAPOJENÁ MĚSTA. Kromě toho jsme realizovali celostátní explorativní ONLINE DOTAZNÍK s 1 012 zájemci a zájemkyněmi o participativní bydlení v ČR. Můžete si jej stále zkusit vyplnit.

Společně se zástupci zapojených měst a obcí (Hrádek nad Nisou, Jihlava, Liberec, Opava, Pardubice, Psáry) jsme hledali konkrétní možnosti pro rozvoj projektů participativního bydlení ve vybraných lokalitách, ať už se jedná o spolkové bydlení, družstevní bydlení nebo třeba obecní bydlení s komunitními prvky.

Na základě kulatých stolů a výstupů z workshopů či dotazníkového šetření jsme připravili několik variant řešení podpory participativního bydlení pro obce a metodické postupy, jak mohou obce i obyvatelé připravit projekt participativního bydlení krok za krokem.

Výsledky

Hlavními výsledky projektu jsou Metodická příručka participativního bydlení pro města a obce v ČR a Manuál participativního bydlení pro obyvatele. Výstupem spolupráce s šesti partnerskými městy projektu jsou Doporučení pro rozvoj participativního bydlení. Všechny výsledky projektu jsou představeny na tomto webu.

Lidé

Jan malý blažek

Hlavní řešitel projektu. Ekonom, sociální geograf a environmentalista, proděkan FA VUT. Působil na katedře environmentálních studií FSS MUNI. Kromě participativního bydlení se zaměřuje na komunitní ekonomiku a strategické plánování obcí.

lucie galčanová

Socioložka, působí na katedře environmentálních studií FSS MUNI. Věnuje se problematice sociálních a kulturních souvislostí procesu suburbanizace.

tomáš hoření samec

Výzkumník Sociologického ústavu Akademie věd ČR a odborný asistent na FA ČVUT. Ve výzkumu se zaměřuje na společenské normy a diskurzy spojené s bydlením a na rozvoj participativních forem bydlení.

petr kubala

Sociolog, výzkumník Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Absolvent doktorského studia FSS MUNI. Zaměřuje se na socioekonomii bydlení.

david tichý

Architekt, docent FA ČVUT, teoretik, výzkumník, autor řady publikací, odborník v oblasti bydlení.

michal kohout

Architekt, profesor FA ČVUT, teoretik, výzkumník, autor řady publikací, odborník v oblasti bydlení.

jana kubcová

Architektka, výzkumnice a koordinátorka na FA ČVUT. Ve své doktorské práci se věnovala dánskému cohousingu.

markéta káňová

Architektka se zaměřením na principy férového města a doktorandka na FA ČVUT. Ve svém výzkumu se zabývá sociální udržitelností v různých měřítkách obytného prostředí.

václav orcígr

Urbánní sociolog. Absolvent Fakulty sociálních věd UK. Odborně se zaměřuje na neoliberální rozvoj měst a koncepci práva na město. Je vedoucím kampaně Praha – město pro život v organizaci Arnika.

anna vinklárková

Architektka se specializací na územní plánování a zapojení veřejnosti. Pracuje v organizaci Arnika, kde se mj. věnuje tématům rozvoje Prahy a problematice nového stavebního zákona.

radek suchánek

Architekt, děkan FA VUT v Brně, pedagog na Fakultě umění a architektury TUL, kde založil katedru urbanismu. Ve své disertační práci se věnoval vztahu města a krajiny. Člen redakční rady časopisu ERA21.

lukáš houser

Architekt a doktorand na Technické univerzitě v Liberci. Ve svém aktuálním výzkumu se věnuje nástrojům a postupům pro proměnu městských čtvrtí.

Napsali o nás