participativnibydleni.cz

O projektu

Projekt Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR je mezioborový výzkumný projekt financovaný Technologickou agenturou České republiky z programu Prostředí pro život, který probíhá v letech 2021–2023.

Na projektu se podílí Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (FSS MUNI), Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (SOÚ AV ČR), Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze (FA ČVUT), Arnika – Centrum pro podporu občanů a Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL).

Cíle a metody projektu

Projekt je rozdělen do tří základních větví.

V prvé řadě je našim úkolem konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech. Navrhli jsme definici participativního bydlení, zkoumáme různé dimenze participace a modely, které mohou fungovat v českém kontextu. Více o naší konceptualizaci se dozvíte v sekci CO JE PARTICIPATIVNÍ BYDLENÍ.

Vycházíme přitom z mezinárodního výzkumu v oblasti tzv. kolaborativního či participativního bydlení, ze zkušeností projektů z ostatních zemí, především v Evropě a spolupracujeme s odborníky z pro nás blízkých kontextů. Zorganizovali jsme online Sympozium participativního bydlení nebo Exkurze do Lipska, a Berlína a do Vídně. Účastnili jsme se konference European Network for Housing Research v Barceloně nebo letní školy IBA Research Lab ve Vídni zaměřené na produkci dostupného bydlení. Příklady konkrétních projektů v jiných evropských zemích naleznete v sekci PŘÍKLADY PB

Druhá větev je založena na participativním akčním výzkumu. Zjišťujeme potřeby a zájmy aktérů bydlení v českých městech a zkoumáme zda a v jaké podobě jsou ochotni proměnit své dosavadní postupy v zajištění a správě bydlení ve prospěch větší spolupráce či sdílení různých aspektů bydlení. V každém z šesti partnerských měst projektu realizujeme série výzkumných workshopů s obyvateli. Více o našich aktivitách v jednotlivých městech naleznete v sekci ZAPOJENÁ MĚSTA. Můžete nám také vyplnit výzkumný ONLINE DOTAZNÍK.

Společně se zástupci zapojených měst a obcí (Hrádek nad Nisou, Jihlava, Liberec, Opava, Pardubice, Psáry) připravujeme podmínky pro rozvoj konkrétních projektů participativního bydlení, ať už se jedná o spolkové bydlení, družstevní bydlení nebo třeba obecní bydlení s komunitními prvky. Na základě kulatých stolů a výstupů z workshopů či dotazníkového šetření zvažujeme různé modely a nástroje pro přípravu a správu projektů, pro financování a majetkové vztahy, ale také různé varianty sdílení sociálních či prostorových aspektů.

Plánované výstupy

Hlavními výstupy projektu je metodika pro efektivní podporu participativního bydlení pro města a obce v ČR, a také manuál pro obyvatele pro přípravu a správu projektů participativního bydlení. Výstupem spolupráce s šesti partnerskými městy projektu budou podklady pro stavební programy nebo politiky rozvoje participativního bydlení. Všechny výsledky projektu budou představeny na tomto webu.

Lidé

Jan malý blažek

Hlavní řešitel projektu. Ekonom a sociální geograf, doktorand a výzkumník na Katedře environmentálních studií FSS MUNI. Kromě participativního bydlení se zaměřuje na komunitní ekonomiku a udržitelnost organizací.

lucie galčanová

Socioložka, působí na Katedře environmentálních studií FSS MUNI. Věnuje se problematice sociálních a kulturních souvislostí procesu suburbanizace.

tomáš hoření samec

Výzkumník Sociologického ústavu Akademie věd ČR a odborný asistent na FA ČVUT. Ve výzkumu se zaměřuje na společenské normy a diskurzy spojené s bydlením a na rozvoj participativních forem bydlení.

petr kubala

Sociolog, výzkumník Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Absolvent doktorského studia FSS MUNI. Zaměřuje se na socioekonomii bydlení.

david tichý

Architekt, docent FA ČVUT, teoretik, výzkumník, autor řady publikací, odborník v oblasti bydlení.

michal kohout

Architekt, profesor FA ČVUT, teoretik, výzkumník, autor řady publikací, odborník v oblasti bydlení.

jana kubcová

Architektka, výzkumnice a koordinátorka na FA ČVUT. Ve své doktorské práci se věnovala dánskému cohousingu.

markéta káňová

Architektka se zaměřením na principy férového města a doktorandka na FA ČVUT. V svém výzkumu se zabývá sociální udržitelností v různých měřítkách obytného prostředí.

václav orcígr

Urbánní sociolog a doktorand Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Odborně se zaměřuje na neoliberální rozvoj měst a koncepci práva na město. Je vedoucím kampaně Praha – město pro život v organizaci Arnika.

anna vinklárková

Architektka se specializací na územní plánování a zapojení veřejnosti. Pracuje v organizaci Arnika, kde se mj. věnuje tématům rozvoje Prahy a problematice nového stavebního zákona.

radek suchánek

Architekt, děkan FA VUT v Brně, pedagog na Fakultě umění a architektury, kde založil Katedru urbanismu. Ve své disertační práci se věnoval vztahu města a krajiny. Člen redakční rady časopisu ERA21.

lukáš houser

Architekt a doktorand na Technické univerzitě v Liberci. Ve svém aktuálním výzkumu se věnuje nástrojům a postupům pro proměnu městských čtvrtí.

Napsali o nás