participativnibydleni.cz

Pardubice

Město hledá možnosti uplatnění participativního bydlení v rámci řešených projektů. Spolupráce s výzkumným projektem je pro Pardubice potenciálem dozvědět se více o problematice, oslovit zájemce o takové bydlení a zjistit od nich, jak by chtěli bydlet a jakou podporu by při přípravě svých projektů využili.

Ve Strategii bydlení pro město Pardubice z roku 2020 je definována základní vize: Pardubice budou městem s pestrou a kvalitní nabídkou bydlení pro různé skupiny obyvatel. … Rozvoj bydlení i dalších funkcí bude přednostně realizován v intravilánu a na transformačních plochách se snahou o intenzifikaci zástavby a eliminaci záboru volných ploch (zejména mimo intravilán). Komerční bytový fond bude v každé lokalitě či čtvrti nabízet různé možnosti bydlení v rodinných i bytových domech pro různé sociální skupiny a bude eliminovat riziko sociálně prostorové segregace. Bytový fond ve vlastnictví města bude dostatečně rozsáhlý pro zajištění dostupného bydlení cílovým skupinám, které na vlastní bydlení nedosáhnou. Tím bude podpořena stabilizace obyvatelstva (počet obyvatel i jejich struktura) a sociálekonomického rozvoje města.

Uvedená Strategie shrnuje i trendy v bydlení ze zahraničí a konstatuje: Je vhodné využít zkušeností ze zahraničí a podpořit alternativní formy výstavby a bydlení (družstevní, komunitní bydlení, sociální služby v terénu, spolubydlení starších občanů). Zapojení do výzkumného projektu nabízí možnost ještě více podpořit tento záměr.

Co plánujeme

listopad 2023

Stavební program projektu participativního bydlení

Aktuálně pracujeme na přípravě stavebního programu využitelného pro budoucí projekty participativního bydlení ve městě.

1. prosinec 2023

Konference participativní bydlení

Připravujeme odbornou konferenci s průběžnými výsledky výzkumu s představením metodiky a manuálu participativního bydlení. Proběhne na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Co máme za sebou

14. červen 2023

Multistakeholder workshop

Zorganizovali jsme setkání zástupců města a zájemců o participativní bydlení s cílem prodiskutovat možnosti spolupráce města a obyvatel na konkrétních projektech.

23. listopad 2022

3. workshop "organizace projektu"

Na posledním workshopu si účastníci mohli vyzkoušet, jak se projekt participativního bydlení připravuje, jak vytvořit vizi a záměr projektu nebo jak se rozhodovat.

2. listopad 2022

2. workshop "Sdílení a spolupráce"

Na druhém workshopu se zájemci dozvěděli více o možnostech participace v jednotlivých oblastech - prostorové, sociální, ekonomické i organizační. Pokusili se definovat své ideální bydlení a diskutovali, v čem případně může participativní bydlení ideální bydlení naplnit.

19. říjen 2022

1. workshop "Co to je participativní bydlení?"

Na 1. workshopu se účastníci a účastnice dozvěděli o různých formách participativního bydlení a diskutovali jaké možnosti nebo naopak rizika a obavy se s participativním bydlením pojí.

2022

kulatý stůl

Proběhl úvodní kulatý stůl ke spolupráci města s projektem participativního bydlení za účasti tehdejšího náměstka primátora a současného primátora města Jana Nadrchala a dalších zástupců magistrátu. Zástupci města zhodnotili připravenost současných projektů ve městě a navrhli postupovat v obecné rovině podpory rozvoje participativního bydlení ve městě.

2020

navázání spolupráce

Město Pardubice se v létě 2020 přihlásilo ke spolupráci na výzkumném projektu TAČR Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Aktuality

AKTUALITY

Zúčastněte se workshopů v Pardubicích

V Pardubicích zjišťujeme, jaký je zájem o participativní formy bydlení mezi obyvateli města. V říjnu a listopadu ve spolupráci s  městem Pardubice proběhne sérii workshopů, do kterých se může zapojit každý zájemce o bydlení.