participativnibydleni.cz

Co je Participativní bydlení

Principy participativního bydlení stojí vždy na společné dohodě a aktivitě skupiny lidí. Spolupracovat lze na přípravě projektu, získání úvěru, koupi či stavbě nemovitosti, ale také při následné správě či sdílení vybraných prostorů a vybavení domu.
Dalším znakem je demokratická správa a management při provozu a údržbě, často důsledně realizované již od fáze plánování a návrhu domů či bytů. Za participaci lze považovat i péči o veřejný prostor a o dlouhodobý rozvoj daného místa. Skupiny jsou schopny ovlivnit cenu, ekologickou stopu i sociální mix bydlení, a to i díky aktivnímu proměňování vztahů ve výstavbě a spolupráci s městy či neziskovými developery, specifickým modelům financování, vnitřními socioekonomickými regulacemi, úsporami z rozsahu a nalézáním netržních a inovativních řešení.

K čemu je dobré participovat v bydlení

  • možnost ovlivnit kvalitu vlastního bydlení a sousedství
  • nižší náklady na bydlení 
  • dlouhodobá stabilita nákladů na bydlení a existující řešení pro nenadálé situace
  • možnost sdílení věcí, které užíváme občasně
  • možnost sdílení nákladných věcí (kola, automobily, nemovitosti)
  • méně anonymní bydlení (znám své sousedy) 
  • sousedská podpora pro každodenní životní situace (sousedská výpomoc)
  • prostředí podporující sousedské aktivity (setkávání, zahradničení, grilování)
  • menší osamocenost
  • pocit bezpečí

Dimenze participativního bydlení

GRAF_smaller_NEW
Participovat je možné v mnoha směrech a v různé míře. Rozdělili jsme možnosti participace do pěti základních dimenzí. Míra sociální participace vyjadřuje intenzitu společenských vztahů a aktivit, organizační pak zapojení obyvatel do přípravy a správy projektu. Míra ekonomické participace představuje rozsah společných finančních závazků a vnitřní sdílené ekonomiky projektu. Prostorová participace je dána množstvím sdíleného prostoru a také jeho formou. Míra zapojení dalších aktérů do projektu popisuje na kolik se jedná o samostatný projekt obyvatel a jakou roli zde hrají ostatní partneři. Každý projekt participativního bydlení je jedinečnou kombinací míry participace ve všech uvedených dimenzích.

Modely participativního bydlení

Participativní bydlení má v zahraničí již mnohaletou tradici. Na základě realizovaných projektů získaly některé modely konkrétní název a definici - např. cohousing nebo baugruppe. Mnohé projekty vznikají i v rámci ustálených forem družstevního, obecního nebo sociálního bydlení, v němž je obvykle silný aktér spolupracující či definující skupinu zapojených obyvatel. I tyto modely mají v každém regionu svá specifika především ve vazbě na platnou legislativu a historickou tradici. Sdílené bydlení chápeme jako model, kdy více domácností sdílí společenské prostory bytu. Obyvatelé participativního bydlení hledají různé způsoby, často mimo obvyklé rámce, jak zajistit dostupnost a udržitelnost bydlení. Tak vznikají i další jedinečné modely - např. sítě nájemníků, které mohou spojovat obyvatele i desítek bytových domů ať už za ůčelem vyjednávání s majiteli nemovitostí, nebo za účelem koupě nemovitostí.

Aktuality