participativnibydleni.cz

Co je Participativní bydlení

Principy participativního bydlení stojí na společné dohodě a aktivitě skupiny lidí. Spolupracovat lze na přípravě projektu, získání úvěru, koupi či stavbě nemovitosti, ale také při následné správě či sdílení vybraných prostorů a vybavení domu.
Dalším znakem je demokratická správa a management při provozu a údržbě, často důsledně realizované již od fáze plánování a návrhu domů či bytů. Za participaci lze považovat i péči o veřejný prostor a o dlouhodobý rozvoj daného místa. Skupiny jsou schopny ovlivnit cenu, ekologickou stopu i sociální mix bydlení, a to i díky aktivnímu proměňování vztahů ve výstavbě a spolupráci s městy či neziskovými developery, specifickým modelům financování, vnitřními socioekonomickými regulacemi, úsporami z rozsahu a nalézáním netržních a inovativních řešení.

principy participativního bydlení

ZÁMĚRNOST

SPOLUPRÁCE

DEMOKRATICKÁ SPRÁVA A KONTROLA

Další důležitou vlastností participativního bydlení je i jeho různorodost: z hlediska využití různých právních forem, finančních modelů, míry sdílení domácností, podílu na přípravě a na investici mezi jednotlivými aktéry a dalších faktorů. Participativní bydlení tak zahrnuje širokou škálu různých řešení.

Další důležitou vlastností participativního bydlení je i jeho různorodost: z hlediska využití různých právních forem, finančních modelů, míry sdílení domácností, podílu na přípravě a na investici mezi jednotlivými aktéry a dalších faktorů. Participativní bydlení tak zahrnuje širokou škálu různých řešení.

K čemu je dobré participovat v bydlení

 • Možnost ovlivnit kvalitu vlastního bydlení a sousedství
 • Nižší náklady na bydlení 
 • Dlouhodobá stabilita nákladů na bydlení a existující řešení pro nenadálé situace
 • Možnost sdílení věcí, které užíváme občasně
 • Možnost sdílení nákladných věcí (kola, automobily, nemovitosti)
 • Méně anonymní bydlení (znám své sousedy) 
 • Sousedská podpora pro každodenní životní situace (sousedská výpomoc)
 • Prostředí podporující sousedské aktivity (setkávání, zahradničení, grilování)
 • Menší osamocenost
 • Pocit bezpečí

přínosy participativního bydlení

RŮZNORODOST

FINANČNÍ ÚSPORY A ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ

SOUDRŽNOST A VYTVÁŘENÍ SOUSEDSTVÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI AKTÉRY

KVALITA A INOVACE V BYDLENÍ

Dimenze participativního bydlení

GRAF_smaller_NEW
Participovat je možné v mnoha směrech a v různé míře. Rozdělili jsme možnosti participace do pěti základních dimenzí. Sociální participace vyjadřuje intenzitu a  kvalitu společenských vztahů a aktivit, organizační pak zapojení obyvatel do přípravy a správy projektu. Ekonomická participace představuje rozsah společných finančních závazků a vnitřní sdílené ekonomiky projektu. Prostorová participace je dána množstvím sdíleného prostoru a také jeho formou. Zapojení dalších aktérů do projektu popisuje na kolik se jedná o samostatný projekt obyvatel a jakou roli zde hrají ostatní partneři. Každý projekt participativního bydlení je jedinečnou kombinací participace ve všech uvedených dimenzích.

PROSTOR

SPOLEČENSTVÍ A SDÍLENÁ EKONOMIKA

ORGANIZACE

VLASTNICTVÍ A FINANCOVÁNÍ

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI AKTÉRY

Modely participativního bydlení

Participativní bydlení má v zahraničí mnohaletou tradici. Na základě realizovaných projektů získaly některé modely konkrétní název a definici - např. cohousing nebo baugruppe. Mnohé projekty vznikají i v rámci ustálených forem družstevního, obecního nebo sociálního bydlení, v nichž je obvykle silný aktér spolupracující či definující skupinu zapojených obyvatel. I tyto modely mají v každém regionu svá specifika především ve vazbě na platnou legislativu a historickou tradici. Sdílené bydlení pak chápeme jako model, kdy více domácností sdílí společenské prostory bytu. Obyvatelé participativního bydlení hledají různé způsoby, často mimo obvyklé rámce, jak zajistit dostupnost a udržitelnost bydlení. Tak vznikají i další jedinečné modely - např. sítě nájemníků, které mohou spojovat obyvatele i desítek bytových domů ať už za ůčelem vyjednávání s majiteli nemovitostí, nebo za účelem koupě.

BAUGRUPPE („STAVEBNÍ SKUPINY“)

COHOUSING

DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

SPOLKOVÉ BYDLENÍ

SOUSEDSKÉ PLATFORMY A SÍTĚ NÁJEMNÍKŮ

OBECNÍ BYDLENÍ

BYDLENÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (SVJ)

SDÍLENÉ BYDLENÍ

CO-LIVING

SQUATY, ALTERNATIVNÍ KULTURNÍ CENTRA, PROJEKTY BYDLENÍ MARGINALIZOVANÝCH SKUPIN

identifikované výzvy rozvoje participativního bydlení v česku

 • Nedostatečná kapacita obcí realizovat projekty bydlení
 • Nedůvěra obcí a obyvatel ve vzájemnou spolupráci
 • Nejistota v otázce legality veřejné podpory
 • Nejistota ohledně využitelnosti současných právních subjektů v bydlení
 • Nejistota v otázce dostupnosti produktů pro financování projektů participativního bydlení

Aktuality